• 15 000,00 zł na zakup nowych książek i wyposażenia biblioteki pozyskanych w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0

     • ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

      W ZAKRESIE ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW PRZEZ PROMOCJĘ I WSPIERANIE CZYTELNICTWA DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH  W RAMACH REALIZACJI  PRIORYTETU 3 „NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0
      NA LATA 2021-2025” W ROKU 2022

       

      Powiat Chełmiński w kwietniu br. zawarł z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, w imieniu którego działał na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Umowę Dotacji Nr 40/2022 o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. W 2022 roku Powiat Chełmiński otrzymał środki finansowe w wysokości 16.000,00 zł z tytułu przedmiotowej umowy.

      Termin wydatkowania dotacji i realizacji umowy: 21.04.2022 r. - 31.12.2022 r.

      Wartość kosztów realizacji zadania: 15.000,00 zł, w tym:

        12.000,00 zł - dotacja z budżetu państwa,

        3.000,00 zł - wkład własny finansowy.

       

      Przedmiot umowy:

      Udzielenie przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego wsparcia finansowego organowi prowadzącemu szkołę, ze środków budżetu państwa na zasadach określonych
      w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10.09.2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata  2021-2025” oraz uchwale Nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21.05.2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

       

      Cel, na który została przyznana dotacja:

      Zakup nowości wydawniczych, elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizacja działań promujących czytelnictwo, wskazanych w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów
      z dnia 10.09.2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

       

      W ramach realizacji ww. umowy planowany jest zakup m.in. nowości wydawniczych dla:

      1. I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Chełmnie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 – „Liceum i Gimnazjum Chełmińskie” w Chełmnie,

       

      Szkoła została objęta wsparciem finansowym, zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem
      o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2022.

     • DNI OTWARTE! 30 MAJA 11.00-13.00

     • Drodzy Absolwenci klas ósmych,

      30 maja w godz. 11.00-13.00 odbędą się Drzwi Otwarte liceum. W czasie wydarzenia przedstawiona zostanie oferta edukacyjna na rok szkolny 2022/2023. Zaprezentujemy nasze profile: społeczno-prawny, politechniczno-biznesowy, medyczny oraz językowy. Ponadto na szkolnym boisku będzie odbywał się niepowtarzalny KOPER ROCK FESTIVAL przygotowany przez uczniów i absolwentów naszej szkoły.

       Serdecznie zapraszamy!

     • UWAGA!!!

     • Nasz telefon stacjonarny o numerze (56) 686 01 04 już DZIAŁA!
      ZAPRASZAMY DO KONTAKTU.