• WSPARCIE FINANSOWE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

     • WSPARCIE FINANSOWE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH REALIZACJI RZĄDOWEGO PROGRAMU ROZWIJANIA SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH NA LATA 2020-2024 – „AKTYWNA TABLICA” W ROKU 2021

       

       

      Powiat Chełmiński w październiku br. zawarł z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, w imieniu którego działał na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Umowę Dotacji Nr 14/2021 o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktyna tablica”. W 2021 roku Powiat Chełmiński otrzymał środki finansowe w wysokości 68.000,00 zł z tytułu przedmiotowej umowy.

       

      Termin wydatkowania dotacji i realizacji umowy: 26.10.2021 r. - 31.12.2021 r.

       

      Wartość kosztów realizacji zadania: 86.000,00 zł , w tym:

      68.000,00 zł - dotacja z budżetu państwa,

      18.000,00 zł - wkład własny finansowy.

       

      Przedmiot umowy:

       

      Udzielenie przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego wsparcia finansowego organowi prowadzącemu szkołę, ze środków budżetu państwa na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23.10.2020 r. w sprawie szczegółowych warunków (…) w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” oraz uchwale Nr 151/2020 Rady Ministrów z dnia 23.10.2020 r. w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

       

      Cel, na który została przyznana dotacja:

       

      Zakup pomocy dydaktycznych wskazanych w § 2 ust. 3-7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23.10.2020 r. w sprawie szczegółowych warunków (…) w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

       

      W ramach realizacji ww. umowy planowany jest zakup pomocy dydaktycznych dla:

       

      1. Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Chełmnie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 – „Liceum i Gimnazjum Chełmińskie” w Chełmnie,
      2. Branżowej Szkoły I Stopnia w Chełmnie w Zespole Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie,
      3.Technikum   w   Grubnie   w   Zespole   Szkół Centrum   Kształcenia   Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie,
      4. Szkoły  Podstawowej  Specjalnej  w  Chełmnie oraz  Branżowej  Szkoły  Specjalnej I Stopnia w Chełmnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy w Chełmnie.

      Wyż. wym. szkoły zostały objęte wsparciem finansowym, zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2021.