• Konkursy

   • 30 listopada odbędą się Powiatowe Konkursy z Języka Angielskiego i Matematyki.

     

     

    REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2023

    DLA UCZNIÓW KLAS VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

     

    1. ORGANIZATORZY

     

    Organizatorem konkursu jest dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 „Liceum i Gimnazjum Chełmińskie” w Chełmnie. Przewodniczącym komisji konkursowej jest Dyrektor Szkoły. Nauczyciele języka angielskiego, którzy jednocześnie wchodzą w skład komisji konkursowej, będą czuwać nad prawidłowym przebiegiem konkursu: Małgorzata Gołdyn, Patryk Grzeszczak, Alicja Grzeszczak, Alicja Wielachowska.

     

    2. CELE KONKURSU

    • doskonalenie umiejętności językowych uczniów
    • pogłębienie i poszerzenie zainteresowań językowych uczniów
    • motywowanie uczniów do nauki języka obcego
    • mobilizowanie młodzieży do samodzielnej i systematycznej pracy
    • poznawanie kultur krajów anglojęzycznych, popularyzacja języka angielskiego
    • kształtowanie postawy tolerancji wobec innych narodów, ich kultury, języka
    • odkrywanie talentów

    3. ADRESACI KONKURSU

     

    Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas VIII szkół podstawowych z powiatu chełmińskiego.

     

    4. REGULAMIN KONKURSU

    Konkurs składa się z dwóch etapów.

    • Etap szkolny – przeprowadzany przez szkołę we własnym zakresie - wyłonienie 2 najlepszych uczniów. Nazwiska i imiona uczniów należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: mkgoldyn@gmail.com do dnia 27.11.2023 r.

    Podpisane przez rodziców/opiekunów oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w konkursie należy przekazać organizatorom najpóźniej w dniu konkursu finałowego.

    • Etap powiatowy –  odbędzie się w siedzibie organizatora w dniu 30  listopada 2023 r. o godz. 9:00, zostanie przeprowadzony przez komisję konkursową. Czas trwania konkursu – 45 minut.
     Po zakończeniu konkursu komisja sprawdza prace, ogłasza wyniki i nagradza zwycięzców.
     Rozdanie nagród przewiduje się około godz. 11:45.

     

    Etap finałowy ma formę testu leksykalno-gramatycznego, dostosowanego do umiejętności uczniów przewidzianych przez treści podstawy programowej kształcenia ogólnego z zakresu języka obcego nowożytnego: B1.

     

    5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

     

    Dla finalistów konkursu przygotowane zostaną nagrody rzeczowe.

    W kwestiach spornych ostateczne decyzje należą do komisji konkursowej.

    Organizator nie pokrywa kosztów związanych z dojazdem do miejsca oraz  przeprowadzenia konkursu na etapie powiatowym.

     

     

    KONKURS POWIATOWA OLIMPIADA MATEMATYCZNA 2023

    REGULAMIN KONKURSU

    1. Celem konkursu jest rozbudzenie zamiłowania do matematyki wśród młodzieży klas szkoły podstawowej powiatu chełmińskiego, wyszukanie jednostek o wybitnych zdolnościach matematycznych, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej.
    2. Organizatorem konkursu Powiatowa Olimpiada Matematyczna jest dyrekcja i nauczyciele matematyki Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie.
    3. Przewodniczącym komisji konkursowej jest dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie.
    4. W skład komisji konkursowej wchodzą wszyscy nauczyciele uczniów biorących udział w konkursie.
    5. Konkurs Powiatowa Olimpiada Matematyczna składa się z dwóch etapów:
    • Etap I: szkolny, powinien wyłonić 2-osobowe reprezentacje z klasy 8.
    • Etap II: finał, odbędzie się 30 listopada 2023 roku o godzinie 9:00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie przy ul. Dominikańskiej 35.
    • Zestaw finałowy składa się z zadań przygotowanych przez organizatora konkursu.
    • Czas trwania konkursu: 60 minut.
    • Podczas konkursu nie wolno korzystać z kalkulatora.
    1. Komisja ma prawo, w przypadku wyników wskazujących na niesamodzielną pracę, zdyskwalifikować uczestników.
    2. Po zakończeniu konkursu komisja sprawdza prace, ogłasza wyniki. Nagradza uczniów, którzy zajęli pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
    3. Prosimy o potwierdzenie przybycia wraz z listą osób na adres: kingalachutta@gmail.com do 27.11.2023r.
    4. Prosimy o dostarczenie zgód na udział w konkursie do 30.11.2023 r.

    Zakres wymagań Powiatowa Olimpiada Matematyczna 2023

    I. Potęgi o podstawach wymiernych. Uczeń:

    1) zapisuje iloczyn jednakowych czynników w postaci potęgi o wykładniku całkowitym dodatnim;

    2) mnoży i dzieli potęgi o wykładnikach całkowitych dodatnich;

    3) mnoży potęgi o różnych podstawach i jednakowych wykładnikach;

    4) podnosi potęgę do potęgi;

    5) odczytuje i zapisuje liczby w notacji wykładniczej a ∙ 10k, gdy 1 ≤ a < 10, k jest liczbą całkowitą.

    II. Pierwiastki. Uczeń:

    1) oblicza wartości pierwiastków kwadratowych i sześciennych z liczb, które są odpowiednio kwadratami lub sześcianami liczb wymiernych;

    2) szacuje wielkość danego pierwiastka kwadratowego lub sześciennego oraz wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki;

    3) porównuje wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki z daną liczbą wymierną oraz znajduje liczby wymierne większe lub mniejsze od takiej wartości,

    4) oblicza pierwiastek z iloczynu i ilorazu dwóch liczb, wyłącza liczbę przed znak pierwiastka i włącza liczbę pod znak pierwiastka;

    5) mnoży i dzieli pierwiastki tego samego stopnia.

    III. Tworzenie wyrażeń algebraicznych z jedną i z wieloma zmiennymi. Uczeń:

    1) zapisuje wyniki podanych działań w postaci wyrażeń algebraicznych jednej lub kilku zmiennych;

    2) oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych;

    3) zapisuje zależności przedstawione w zadaniach w postaci wyrażeń algebraicznych jednej lub kilku zmiennych;

    4) zapisuje rozwiązania zadań w postaci wyrażeń algebraicznych jak w przykładzie: Bartek i Grześ zbierali kasztany. Bartek zebrał n kasztanów, Grześ zebrał 7 razy więcej. Następnie Grześ w drodze do domu zgubił 10 kasztanów, a połowę pozostałych oddał Bartkowi. Ile kasztanów ma teraz Bartek, a ile ma Grześ?

    IV. Przekształcanie wyrażeń algebraicznych. Sumy algebraiczne i działania na nich. Uczeń:

    1) porządkuje jednomiany i dodaje jednomiany podobne (tzn. różniące się jedynie współczynnikiem liczbowym);

    2) dodaje i odejmuje sumy algebraiczne, dokonując przy tym redukcji wyrazów podobnych;

    3) mnoży sumy algebraiczne przez jednomian i dodaje wyrażenia powstałe z mnożenia sum algebraicznych przez jednomiany;

    4) mnoży dwumian przez dwumian, dokonując redukcji wyrazów podobnych.

    V. Obliczenia procentowe. Uczeń:

    1) przedstawia część wielkości jako procent tej wielkości;

    2) oblicza liczbę a równą p procent danej liczby b;

    3) oblicza, jaki procent danej liczby b stanowi liczba a;

    4) oblicza liczbę b, której p procent jest równe a;

    5) stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, również w przypadkach wielokrotnych podwyżek lub obniżek danej wielkości.

    VI. Równania z jedną niewiadomą. Uczeń:

    1) sprawdza, czy dana liczba jest rozwiązaniem równania (stopnia pierwszego, drugiego lub trzeciego) z jedną niewiadomą, na przykład sprawdza, które liczby całkowite niedodatnie i większe od –8 są rozwiązaniami równania

    2) rozwiązuje równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą metodą równań równoważnych;

    3) rozwiązuje równania, które po prostych przekształceniach wyrażeń algebraicznych sprowadzają się do równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą;

    4) rozwiązuje zadania tekstowe za pomocą równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, w tym także z obliczeniami procentowymi;

    5) przekształca proste wzory, aby wyznaczyć zadaną wielkość we wzorach geometrycznych (np. pól figur) i fizycznych (np. dotyczących prędkości, drogi i czasu).

    VII. Proporcjonalność prosta. Uczeń:

    1) podaje przykłady wielkości wprost proporcjonalnych;

    2) wyznacza wartość przyjmowaną przez wielkość wprost proporcjonalną w przypadku konkretnej zależności proporcjonalnej, na przykład wartość zakupionego towaru w zależności od liczby sztuk towaru, ilość zużytego paliwa w zależności od liczby przejechanych kilometrów, liczby przeczytanych stron książki w zależności od czasu jej czytania;

    3) stosuje podział proporcjonalny.

    VIII. Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie. Uczeń:

    1) zna i stosuje twierdzenie o równości kątów wierzchołkowych (z wykorzystaniem zależności między kątami przyległymi);

    2) przedstawia na płaszczyźnie dwie proste w różnych położeniach względem siebie, w szczególności proste prostopadłe i proste równoległe;

    3) korzysta z własności prostych równoległych, w szczególności stosuje równość kątów odpowiadających i naprzemianległych;

    4) zna i stosuje cechy przystawania trójkątów;

    5) zna i stosuje własności trójkątów równoramiennych (równość kątów przy podstawie);

    6) zna nierówność trójkąta AB+BC≥AC i wie, kiedy zachodzi równość;

    7) wykonuje proste obliczenia geometryczne wykorzystując sumę kątów wewnętrznych trójkąta i własności trójkątów równoramiennych;

    8) zna i stosuje w sytuacjach praktycznych twierdzenie Pitagorasa (bez twierdzenia odwrotnego);

    9) przeprowadza dowody geometryczne

    IX. Wielokąty. Uczeń:

    1) zna pojęcie wielokąta foremnego;

    2) stosuje wzory na pole trójkąta, prostokąta, kwadratu, równoległoboku, rombu, trapezu.

    X. Oś liczbowa. Układ współrzędnych na płaszczyźnie. Uczeń:

    1) zaznacza na osi liczbowej zbiory liczb spełniających warunek taki jak lub taki jak x≥ 1,5;

    2) znajduje współrzędne danych (na rysunku) punktów kratowych w układzie współrzędnych na płaszczyźnie;

    3) rysuje w układzie współrzędnych na płaszczyźnie punkty kratowe o danych współrzędnych całkowitych (dowolnego znaku);

    4) znajduje środek odcinka, którego końce mają dane współrzędne (całkowite lub wymierne) oraz znajduje współrzędne drugiego końca odcinka, gdy dany jest jeden koniec i środek;

    5) oblicza długość odcinka, którego końce są danymi punktami kratowymi w układzie współrzędnych;

    6) dla danych punktów kratowych A i B znajduje inne punkty kratowe należące do prostej AB.

    XI. Geometria przestrzenna. Uczeń:

    1) rozpoznaje graniastosłupy w tym proste i prawidłowe;

    2) oblicza objętości i pola powierzchni graniastosłupów prostych, prawidłowych.