• Deklaracja dostępności

     

     

     

    Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie.

     

    • Data publikacji strony internetowej: 2015
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-30

     

    Status pod względem zgodności z ustawą

     

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     

    Treści niedostępne:

     

    • na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej.

     

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

     

    Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-30

     

    Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-28

     

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

     

    Skróty klawiaturowe

     

    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

     

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     

    Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sylwia Jendryczka.

     

    E-mail: sylwia.jendryczka@zso1chelmno.pl

     

    Telefon: 56 686 01 04

     

    Każdy ma prawo:

     

    • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
    • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
    • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

     

    Żądanie musi zawierać:

     

    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej;
    • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie;
    • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

     

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

     

    Skargi i odwołania

     

    Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

     

    Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie

     

    Adres: ul. Dominikańska 35, 86-200 Chełmno

     

    E-mail: dyrektor@zso1chelmno.pl

     

    Telefon: 56 686 01 04

     

    Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     

    Dostępność architektoniczna

     

    Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie, przy ul. Dominikańskiej 35 znajduje się w budynku dwupiętrowym z wysokim parterem. Wejście do budynku po schodach lub windą dla osób niepełnosprawnych od strony wejścia do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Nie posiadamy: platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Budynek wyposażony jest w toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Na terenie Zespołu, w ramach jednego poziomu, powierzchnia podłogi nie posiada progów co ułatwia poruszanie się osób niepełnosprawnych. Jest możliwość wejścia na teren Zespołu z psem asystującym. Parking znajdujący się na boisku przy budynku Zespołu nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Od strony ul. Dominikańskiej 40 przy budynku Centrum Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych wyznaczone na jezdni. Zespół nie posiada informacji o miejscu i sposobie korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

     

    Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

     

    Aplikacje mobilne

     

    Jednostka nie udostępnia aplikacji mobilnych.