• Deklaracja dostępności

     

    Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie.

    •          Data publikacji strony internetowej: 2015
    •          Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-30

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    Treści niedostępne:

    •            na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej;
    •           zwiększając rozmiar tekstu na stronie następuje utrata treści lub funkcjonalności;
    •           przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności.

    Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-30

    Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-31

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

    Skróty klawiaturowe

    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sylwia Jendryczka.

    E-mail: sylwia.jendryczka@zso1chelmno.pl

    Telefon: 56 686 01 04

    Każdy ma prawo:

    •          zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
    •           zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
    •           wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

    Żądanie musi zawierać:

    •          dane kontaktowe osoby zgłaszającej;
    •          wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie;
    •           wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

    Skargi i odwołania

    Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie

    Adres: ul. Dominikańska 35, 86-200 Chełmno

    E-mail: dyrektor@zso1chelmno.pl

    Telefon: 56 686 01 04

    Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna

    Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie, przy ul. Dominikańskiej 35 znajduje się w budynku dwupiętrowym z wysokim parterem. Wejście do budynku po schodach lub windą dla osób niepełnosprawnych od strony wejścia do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Nie posiadamy: platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Budynek wyposażony jest w toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Na terenie Zespołu, w ramach jednego poziomu, powierzchnia podłogi nie posiada progów co ułatwia poruszanie się osób niepełnosprawnych. Jest możliwość wejścia na teren Zespołu z psem asystującym. Parking znajdujący się na boisku przy budynku Zespołu nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Od strony ul. Dominikańskiej 40 przy budynku Centrum Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych wyznaczone na jezdni. Zespół nie posiada informacji o miejscu i sposobie korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

    Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

    Aplikacje mobilne

    Jednostka nie udostępnia aplikacji mobilnych.