• Szkoła wniosła poważny wkład w rozwój kultury i nauki na terenie Pomorza, całego kraju i Europy. Znane są osiągnięcia absolwentów Gimnazjum Chełmińskiego, a następnie Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w wielu dziedzinach: ekonomii, naukach technicznych, medycynie, historii, szkolnictwie, teologii, dziennikarstwie, prawie, muzyce  i wielu innych. Lista absolwentów i ich zasług jest długa i postaramy się ją na bieżąco uzupełniać o kolejne nazwiska.

    Antoniewicz Franciszek – powstaniec, lekarz. Należał do aktywnych członków tajnej „Polonii” chełmińskiej. Studiował nauki filozoficzno- medyczne we Wrocławiu. Był współorganizatorem powstania antypruskiego na Śląsku. Jako lekarz brał udział w powstaniu wielkopolskim 1848r.

    Baumgart Franciszek - działacz niepodległościowy. Brał udział w kampanii wrześniowej, którą zakończył w oflagu, następnie po ucieczce z niemieckiej niewoli był żołnierzem AK. Został odznaczony Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

    Baumgart Jan - polski bibliotekarz i bibliotekoznawca, kierownik Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyk, docent, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należał do grona filomatów pomorskich. Studia wyższe ukończył w 1928 r. na Uniwersytecie Poznańskim uzyskując dyplom magistra filozofii w zakresie historii i języka niemieckiego. Następnie uzyskał doktorat z filozofii. 

    Bączyński Andrzej - po maturze (1951) w Liceum Ogólnokształcącym w Chełmnie podjął studia fizyczne, które ukończył w roku 1955 . Po rocznym okresie pracy w charakterze nauczyciela LO, od 1956 roku na zawsze związał się z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. Na podstawie pracy Fotoprzewodnictwo oraz efekt fotowoltaiczny w warstwach polikrystalicznych siarczku kadmu wykonanej pod kierunkiem prof. Aleksandra Jabłońskiego Rada Wydziału Mat-Fiz-Chem UMK nadała mu stopień naukowy doktora (1963) . Monografia Przejścia interkombinacyjne w drobinach wieloatomowych była podstawą nadania mu stopnia doktora habilitowanego (1971). Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w roku 1978. Profesorem zwyczajnym został w1991 r. Przebywał na stażach naukowych w Polytechnical Institute of Brooklyn, Uniwersytecie w Karlsruhe  i wielokrotnie na Uniwersytecie w Windsor w Kanadzie.

    Bednarski Franciszek - bibliotekarz. Podczas nauki w gimnazjum należał do tajnej organizacji „Tomasz Zan”. Studiował filozofię klasyczna i słowiańską we Wrocławiu. Od roku 1884, jako urzędnik pruski, potajemnie redagował „Nowiny Śląskie”. W 1891r. przeniósł się do Wielkopolski i pracował w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu. Podczas I wojny światowej zapobiegł wywozowi rękopisów i cenniejszych inkunabułów do Niemiec. Był odznaczony Orderem Polonia Restituta.

    Bojanowski Karol - lekarz, działacz społeczny. Studiował medycynę. W 1868 roku założył w Kościanie Spółkę Pożyczkową, przekształconą później w Bank Ludowy.

    Broekere Antoni Bronisław - lekarz. Uczestnik powstania styczniowego. Ukończył medycynę z zakresu chirurgii. Był filantropem i społecznikiem.

    Bruski Józef – lekarz, propagator kultury kaszubskiej. Studiował medycynę w Poznaniu. Oprócz pracy zawodowej zajmował się folklorem kaszubskim, medycynę i przesądami ludowymi.

    Bukowski Zbigniew - dr hab. nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Prawnik, specjalności: prawo administracyjne, prawo ochrony środowiska, administracja publiczna w Europie. Studia prawnicze UMK w Toruniu (1994), doktorat UMK w Toruniu (1998), habilitacja Uniwersytet Łódzki (2011). Od ukończenia studiów w 1994 roku do chwili obecnej związany z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W przeszłości prowadził zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytecie Szczecińskim, Uniwersytecie Białostockim, w Wyższej Szkole Biznesu w Pile oraz w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Autor i współautor blisko 200 prac naukowych.

    Buliński Władysław - uczestnik powstania styczniowego, w którym poległ.

    Chmielewski Alfons – wybitny działacz kaszubski, Założyciel i prezes Towarzystwa Przyjaciół Kaszub w Gdańsku. Był sędzią w Wejherowie. Po przejściu na emeryturę był inicjatorem powstania Spółdzielczego Banku Kaszubskiego w 1906. W 1922r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

    Ciesielski Wacław – dziennikarz, ofiara zbrodni hitlerowskich. W czasie nauki w gimnazjum należał do tajnego Tow. Tomasza Zana. Brał udział w wojnie polsko- bolszewickiej. Studiował ekonomię polityczną na Uniwersytecie w Poznaniu. Podczas okupacji był jednym z członków kierownictwa konspiracyjnej organizacji „Grunwald”. W 1940 roku został aresztowany i zesłany do Stutthofu, gdzie zmarł w 1941r.

    Cieszyński Władysław - dziennikarz, działacz narodowy, ofiara zbrodni hitlerowskich. Podczas nauki w gimnazjum wyróżnił się jako prezes tajnego Tow. Tomasza Zana. Studiował ekonomie polityczną w Królewcu, następnie pracował jako dziennikarz w pelplińskim „Pielgrzymie”, a następnie jako redaktor naczelny „Dziennika Gdańskiego”. Pełnił funkcję prezesa Syndykatu Dziennikarzy Polskich w Gdańsku. Brał też aktywny udział w życiu społecznym miasta. Jest autorem powieści odnoszących się do nadmorskiego regionu. Za działalność narodową i publicystyczną został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Po aresztowaniu przez hitlerowców zginął w Piaśnicy pod Wejherowem.

    Czapla Brunon – ksiądz, historyk. Należał do Towarzystwa Filomackiego i pełnił w nim funkcję przewodniczącego. Studiował w Monachium i Monasterze, gdzie uzyskał doktorat z teologii.

    Czapla Kazimierz – prawnik, działacz narodowy, doradca prawny na konferencji pokojowej w Wersalu , Prezes Śląskiego Towarzystwa Naukowego.

    Czapski Kazimierz – powstaniec w powstaniu styczniowym. Po upadku powstania pracował w Królestwie Polskim, gdzie zajmował się rolnictwem.

    Czarliński Leon – poseł do sejmu pruskiego, działacz społeczny, pierwszy starosta toruński w odrodzonej Rzeczypospolitej, starosta grudziądzki. Był wielokrotnym członkiem Rady Patronackiej Kółek Rolniczych, należał do Towarzystwa Naukowego w Toruniu, brał czynny udział w działaniach mających na celu powrót Pomorza do Polski, utworzył w 1918 roku Toruńską Straż Ludową i wybrano go na prezesa Powiatowej Rady Ludowej w Toruniu. Papież Pius XI uhonorował Adama Czarlińskiego godnością tajnego świeckiego szambelana Jego Świątobliwości. Odznaczono go między innymi: Krzyżem Oficerskim Orderem Odrodzenia Polski (1929), Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem Niepodległości.

    Czarliński Schledlin Józef Eugeniusz - lekarz, działacz społeczno-narodowy. Za udział w powstaniu styczniowym został skreślony z listy studentów wrocławskich i skazany na rok twierdzy. Po wyjściu na wolność kontynuował studia i otrzymał dyplom lekarski. Należał do współorganizatorów T.G. Sokół i był aktywnym członkiem Tow. Robotników Polsko- Katolickich.

    Czarliński Schledlin Karol Leon – prawnik, działacz społeczny. Należał do tajnej organizacji filomackiej. Studiował nauki filozoficzno- prawnicze i ekonomiczne we Wrocławiu. Po wybuchu powstania styczniowego mianowano go naczelnikiem woj. Chełmińskiego. Należał do najdzielniejszych przedstawicieli organizacji powstańczej zaboru pruskiego. Założył Tow. Rolniczo- Przemysłowe w Toruniu, którego został prezesem. Dzięki jego pomocy wydano „Gazetę Toruńską”. Był prezesem Centralnego Zarządu Tow. Rolniczych w Prusach Zachodnich. Przez 40 lat posłował do sejmu pruskiego, a następnie do parlamentu Rzeszy.

    Czarliński Paweł Władysław Wiktor – uczestnik powstania styczniowego. Studia wyższe z zakresu inżynierii i hydrologii ukończył w Belgii. Redagował w Warszawie czasopismo „ Inżynieria i Budownictwo”. Będąc członkiem Warszawskiej Komisji Wodociągów i Kanalizacji występował z poglądami o potrzebie ochrony środowiska naturalnego. Jako rzeczoznawca Komisji Konserwacji Wód w Sydney prowadził prace hydrologiczne. Odbył dwie wyprawy do południowej Australii, aby zbadać i ocenić zasoby wodne tego obszaru. Zgromadzone przez niego materiały geologiczne i topograficzne posłużyły do sporządzenia map zbadanych terenów.

    Czarnecka Renata - polska pisarka, autorka powieści historycznych.

    Czarnowski Tadeusz – inżynier, działacz społeczno- narodowy. Działał w tajnym ruchu filomackim. Studiował na wydziale mechanicznym politechniki w Berlinie. Po utworzeniu państwa polskiego, wrócił w 1919r.  do kraju i zorganizował sieć kolejową na Pomorzu.  Przyczynił się również do rozwoju szkolnictwa.

    Domanski Bolesław – ksiądz, działacz narodowy i społeczno- polityczny, przywódca Polaków w Niemczech. Należał do tajnej organizacji filomackiej. Po ukończeniu seminarium duchownego w Pelplinie, studiował filozofię w Monasterze i otrzymał święcenia kapłańskie.. W 1897 r. uzyskał doktorat z filozofii. Zabiegał o niezależność ekonomiczną ludności polskiej.

    Domański Julian Benedykt – lekarz, działacz społeczny. Początkowo studiował teologię, a następnie medycynę. W czasie studiów należał do stowarzyszenia studentów polskich „Adelfia”. Pracował w szpitalu w Chełmnie jako asystent, a potem jako dyrektor. Należał do Towarzystwa Przemysłowego, śpiewaczego, gimnastycznego ” Sokół” oraz do „Straży”. Opiekował się tajną organizacją filomacką uczniów gimnazjum chełmińskiego. W jego domu była przechowywana biblioteka filarecka. Brał udział w powstaniu wielkopolskim.

    Dominik Konstantyn – ksiądz, rektor seminarium duchownego, bp sufragan chełmiński. Aktywny członek tajnego Towarzystwa Filomatów. Patron ulicy na Oruni Górnej w Gdańsku oraz oddanego do użytku w 1992 parafialnego Domu Sługi Bożego Konstantyna Dominika przy parafii św. Ignacego w Gdańsku.

    Donimirski Antoni – doktor praw, poseł do parlamentu niemieckiego, obrońca praw języka polskiego, współorganizator Towarzystwa Naukowego w Toruniu. W latach 1859–1863 uczęszczał do Gimnazjum Chełmińskiego, w którym należał do tajnego kółka samokształceniowego filomatów, za co, po zdekonspirowaniu, został skazany na trzy dni aresztu. Jeden z jego kolegów, a później znany publicysta i wydawca oraz sekretarz Rady Regencyjnej, ks. Zygmunt Chełmicki (1851–1922), wspominając lata szkolne, tak pisał o Donimirskim: „Umiał w nas wzbudzić zapał do przedmiotu i dla siebie zjednać [...] powagę

    Donimirski Edward – działacz społeczny. Uczestnik powstania styczniowego. Przez wiele lat wydawał „Gospodarza”. Patronował Kółkom Rolniczym Prus Zachodnich.

    Drążkowski Józef – lekarz, działacz społeczny. Studiował medycynę kolejno we Wrocławiu, Królewcu, Wutzburgu i Monachium, gdzie w 1910r. przyznano mu dyplom lekarza. Po praktyce obronił pracę doktorską i otrzymał dyplom doktora medycyny, chirurgii i położnictwa. Należał do wybitnych organizatorów służby zdrowia powiatu chełmińskiego. Po II wojnie organizował pomoc dla bezdomnych i Żydów.

    Działowski Gustaw – ksiądz, działacz narodowy. Działacz tajnego ruchu filomackiego. Oprócz pracy duszpasterskiej działał w polskich organizacjach. W 1918r. był delegatem na Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu.

    Dziekan-Vajda Barbara Maria – polska aktorka, wokalistka, pedagog. Była aktorką Teatru Nowego w Łodzi, Teatru Narodowego w Warszawie, Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie, Teatru Komedia w Warszawie, zespołu Janusza Wiśniewskiego oraz równolegle Teatru Studio im. S. I. Witkiewicza w Warszawie. Występowała w spektaklach Kazimierza Dejmka, Zygmunta Hübnera, Bohdana Korzeniewskiego, Wandy Laskowskiej, Adama Hanuszkiewicza, Krystyny Skuszanki, Jerzego Krasowskiego i wielu innych. Agnieszka Osiecka napisała dla niej 24 piosenki z których powstał recital „Ulica japońskiej wiśni.

    Fetke Józef Hieronim – lekarz. Studiował w Królewcu, gdzie otrzymał stopień doktora medycyny w zakresie chirurgii i położnictwa.

    Filarski Bernard – dentysta, ofiara zbrodni hitlerowskich. Należał do tajnego Towarzystwa Filomatów. Brał w Gdańsku czynny udział w ruchu narodowym. Dnia 01.09 1939r. aresztowany został przez Niemców i wysłany do budowy obozu koncentracyjnego w Stutthofie. W 1940 r. został zamordowany w zbiorowej egzekucji.

    Fittkau Edmund – ksiądz, działacz społeczny, ofiara zbrodni hitlerowskich. Będąc od 1920 r. proboszczem w Pucku, pielęgnował kaszubskie wartości regionalne. Propagował też polska oświatę i kulturę. Jako dziekan pucki został przez Niemców aresztowany,  a następnie zamordowany w Piaśnicy koło Wejherowa.

    Formanowicz Leon – ksiądz, archiwista, bibliotekarz, ofiara zbrodni hitlerowskich. Podczas nauki w gimnazjum należał do tajnego Towarzystwa Filomatów. Studiował Teologię w seminariach duchownych Poznania i Gniezna. W 1940r. został aresztowany przez gestapo i umieszczony w obozie koncentracyjnym
     w Oranienburgu- Sachsenhausen, następnie w Dachau, gdzie zginął w komorze gazowej.

    Gąsowski Stanisław – działacz społeczny i polityczny. Pełnił funkcję współorganizatora i prezesa tajnego kółka filomackiego, za co był więziony w 1901r. Studia ekonomiczne odbywał we Wrocławiu, Berlinie i Lipsku, gdzie uzyskał doktorat w 1908 roku.

    Grubich Joachim – polski organista, profesor nauk o sztukach pięknych, wykładowca akademicki. W latach 1956–1961 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie. Od 1964 pracował na tej uczelni, od 1969 na stanowisku docenta. Doszedł do stanowisk profesora zwyczajnego akademii muzycznych w Krakowie i Warszawie, gdzie również pełnił funkcję kierownika Katedry Organów i Klawesynu. W latach 1994–1995 był gościnnie profesorem studium podyplomowego w Seulu. Debiutował na Międzynarodowym Festiwalu Organowym w Oliwie w 1960, zaczynając aktywną wieloletnią działalność koncertową, występując w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Występował m.in. Royal Festival Hall w Londynie, De Doelen w Rotterdamie, Gewandhaus w Lipsku, Schauspielhaus w Berlinie, Victoria Hall w Genewie, Crystal Cathedral w Kalifornii oraz w Katedrze w Strasburgu. Występował również w programach telewizyjnych w Polsce, Rumunii i Stanach Zjednoczonych. Jako specjalista wielokrotnie powoływany na jurora konkursów organowych na świecie.

    Jastak Józef – autor prac z dziedziny psychologii medycznej , w okresie międzywojennym pełnił funkcję ordynatora oddziału psychologicznego szpitala w Nowym Jorku i w Delaware.

    Kałdowski Jerzy – organizator i dyrektor Muzeum Ziemi Chełmińskiej, historyk regionu, kompozytor i poeta; odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Orderem Męczeństwa i Zwycięstwa.

    Kałdowski Mariusz – malarz, rysownik, grafik, laureat wielu nagród. Ukończył krakowską Akademię Sztuk Pięknych, mieszka i pracuje w Anglii.

    Kowalski Kazimierz – polski pisarz, prozaik, dziennikarz. Autor powieści i zbiorów opowiadań, m.in. Pięć nocnych godzin, Piekło, Pośrodku lasu, Zdrada, Partyzant nie składa broni, Przygody dawnego partyzanta, Upieranie się przy nadziei, Szalone z miłości, Strip-tease bez uciechy, Serca nasze obie 1777, Ucieczka na łąki zielone. W 1967 roku napisał scenariusz i dialogi na podstawie własnego pierwowzoru do filmu Zbigniewa Chmielewskiego Piękny był pogrzeb, ludzie płakali.

    Kręcki Franciszek – doktor praw, działacz kaszubski i Polonii gdańskiej, podczas II wojny światowej zamordowany w Stutthofie. Pośmiertnie odznaczony orderem Virtuti Militari, Złotym Krzyżem Zasługi  i Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta.

    Łyskowski Ignacy – dziennikarz, polski działacz narodowy, oświatowy, gospodarczy i polityczny  na Pomorzu, a także poseł na sejm pruski; pierwszy prezes Towarzystwa Naukowego w Toruniu

    Łyskowski Mieczysław – sędzia, poseł do sejmu pruskiego, przyczynił się do założenia czasopisma „Przyjaciel Ludu”; powołał Bank Ziemski w Poznaniu i był współinicjatorem założenia Towarzystwa Czytelni Ludowych w tym mieście.

    Maria Murawska – pianistka, profesor sztuk muzycznych, rektor Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w latach 2005-2011. Poza pedagogiką prowadzi działalność koncertową. Występuje jako solistka i kameralistka. Występowała na wielu festiwalach muzycznych oraz recitalach w wielu miastach Polski. Grała koncerty we Włoszech, Szwecji, Niemczech, Danii, Francji, Austrii, Rosji. W 1996 dokonała nagrań archiwalnych utworów Fryderyka Chopina i Ignacego Paderewskiego dla Polskiego Radia.

    Mossakowski Józef – uczestnikiem tajnej polskiej organizacji samokształceniowej Filomatów. Po uzyskaniu matury w 1916 r. został powołany do niemieckiego wojska. Po I wojnie uczestniczył w działalności niepodległościowej na ziemi chełmińskiej i w Wielkopolsce. W latach 1922-1926 studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego. Po uzyskaniu absolutorium w 1926 r. został członkiem Związku Obrońców Kresów Zachodnich. W 1934 r. został członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu. W czasie II wojny światowej przebywał w oficerskim obozie jenieckim. Po wojnie powrócił do Torunia, gdzie został kierownikiem działu oświaty w Polskim Związku Zachodnim oraz sekretarzem w Komisji Wykonawczej Komitetu Organizacyjnego Uniwersytetu Toruńskiego. Od 1946 r. pracował jako młodszy asystent w Katedrze Historii Ziem Pomorskich UMK. Rok później uzyskał magisterium oraz został mianowany asystentem. Do roku 1950 był kierownikiem biura Zarządu i Działu Wydawnictw Towarzystwa Naukowego w Toruniu. W 1954 r. przejął kierownictwo nad Archiwum UMK. W 1957 r. został starszym wykładowcą, zaś trzy lata później uzyskał stopień doktora.

    Nowakowski Kazimierz - polski lekarz chirurg, pułkownik lekarz Wojska Polskiego. Uchodził za znakomitego chirurga praktyka o olbrzymim doświadczeniu klinicznym i wykształcił około dwudziestu wybitnych chirurgów. Jego osobę upamiętnia w Poznaniu Głaz Kazimierza Nowakowskiego.

    Odrowski Tadeusz – komisarz plebiscytowy na Warmii w 1920r., prezes „Sokoła”, współpracował z Delegaturą Rządu na Kraj oraz AK. Odznaczony został Krzyżem Virtuti Militari V kl., Krzyżem Niepodległości z Mieczami i Złotym Krzyżem Zasługi. Jego działalność uczczono w Kwidzynie odsłonięciem pamiątkowej tablicy, zaś w latach 90-tych zmieniono nazwę ulicy M. Fornalskiej na ul. Tadeusza Odrowskiego.

    Ossowski Paweł - filomata pomorski, doktor prawa, działacz narodowy ziemi pomorskiej z ramienia Stronnictwa Narodowego, senator RP, adwokat i notariusz. Odbył studia prawnicze w Berlinie, Monachium i Bonn. W czasie I wojny światowej walczył jako oficer w armii niemieckiej, ciężko ranny. Wicepatron na Prusy Zachodnie. Prezes Powiatowej Rady Ludowej w 1918 roku. Wicemarszałek Tymczasowego Pomorskiego Wydziału Krajowego, członek rady Aprowizacyjnej i Rady Ustawodawczej przy Ministerstwie byłej Dzielnicy Pruskiej. Bardzo aktywny w pracy społecznej oraz z młodzieżą akademicką Pomorza został w 1921 roku przyjęty w poczet filistrów honoris causa Korporacji Akademickiej Baltia w Poznaniu. Aresztowany przez Niemców na początku wojny i zmuszony do przymusowych robót. 28 października 1939 roku został rozstrzelany w Barbarce k. Torunia. Odznaczony Orderem Odrodzenia Polski, Krzyżem Tajnej Organizacji Wojskowej na Pomorzu i Krzyżem Górnośląskim.

    Pastwa Jan – zasłużony nauczyciel Gimnazjum Polskiego w Wolnym Mieście Gdańsku, wykładowca na Uniwersytecie w Bukareszcie, pracownik Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, kierownik naukowy Biblioteki Politechniki Gdańskiej.

    Rydygier Ludwik Antoni – polski lekarz, chirurg, profesor doktor medycyny, generał brygady Wojska Polskiego. Był wybitnym chirurgiem, odznaczył się jako świetny operator, inicjator nowych metod, utalentowany organizator. Niektóre wprowadzone przez niego metody operowania żołądka, raka odbytnicy, amputacji, kardiochirurgii, ortopedii, chirurgii plastycznej, urologii – są stosowane do dziś.

    Spandowski Franciszek – doktor nauk politycznych, ekonomista, bankowiec, działacz spółdzielczy.  Studiował ekonomię polityczną, prawo i nauki handlowe w Akad. Handlowej w Lipsku oraz na uniwersytetach w Lipsku i we Fryburgu Bryzgowijskim. em zarządu Banku Osadniczego Spółka Akcyjna w Poznaniu, a od r. 1928 jego dyrektorem. Jako znanego ekonomistę powoływano go do rad nadzorczych wielu przedsiębiorstw i instytucji, m.in. Hurtowni Spółek Spożywczych, Kamieniołomów Tatrzańskich, Warszawskiego Banku Ubezpieczeń, Poznańsko-Warszawskiego Tow. Ubezpieczeń.

    Ziółkowski Andrzej - ekonomista, ekspert w dziedzinie polskiego systemu bankowego.

    Żukowski Ryszard – ekonomista, profesor w Departamencie Ekonomii na Universidad de las Americas w Puebla w Meksyku.